12 دلیل برای یادگیری کدنویسی در دوران مدرسه

12 دلیل برای یادگیری کدنویسی در دوران مدرسه
آیا باید درباره کدنویسی یا برنامه‌نویسی در مدارس صحبت کنیم؟ایده آموزش...